Ομάδες στόχοι

 • Εκπαιδευτές επιπέδου EQF 5+ (Πανεπιστημιακού και υψηλού επιπέδου VET)
 • Βιομηχανικοί και τεχνικοί φοιτητές (μελλοντικοί εργαζόμενοι στη βιομηχανία)
 • Εργαζόμενοι στη βιομηχανία που χρειάζονται αναβάθμιση γνώσεων για να προγραμματίζουν CO-BOTS μέσω μαθημάτων τόσο για εργαζομένους όσο και για ανέργους.

Περιγραφή

Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει 3 έτοιμες προς χρήση, δοκιμασμένες και επικυρωμένες ενότητες μάθησης στη συνεργατική ρομποτική:

 1. Εισαγωγή στη Συνεργατική Ρομποτική στη Βιομηχανία 5.0 . Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει:
 • Μια οπτική εισαγωγή στην βιομηχανία 5.0
 • Εισαγωγή στις κύριες μάρκες και τύπους COBOTS, τα συγκεκριμένα τους χαρακτηριστικά και τις χρήσεις που έχουν

2. Προγραμματισμός COBOTS:

 • Κινήσεις, ρουτίνες, διαχείριση I/O (inputs and outputs), παλλετοποίηση, εργαλεία χειρισμού.
 • Εργασίες προγραμματισμού για την κάλυψη των κύριων βιομηχανικών λειτουργιών: επιλογή, επιθεώρηση, ταξινόμηση, χειρισμός κλπ.

3. Τεχνητά Οπτικά Συστήματα:

 • Εισαγωγή στα κύρια συστήματα AV (Artificial Vision)
 • παράμετροι ασφαλείας (προγραμματιζόμενοι σύμφωνα με τις λειτουργίες και τις χρήσεις του CO-BOT): δυναμικότητες αισθητήρων
 • συλλογή δεδομένων: παρακολούθηση και ανάλυση
 • Προγραμματίζοντας Τεχνητή Όραση

Μαθησιακά αποστελέσματα

Μετά την παρακολούθηση της εκπαίδευσης του INCOBOTICS, οι φοιτητές θα μπορούν να:

 • Κατανοήσουν την βιομηχανία 5.0
 • Κατανοήσουν τις βασικές μάρκες CO-BOTS που διατίθενται στην αγορά
 • Κατανοήσουν τις βασικές λειτουργίες ενός CO-BOT
 • Προγραμματίσουν ένα CO-BOT
 • Καταλάβουν τις δυνατότητες και το εύρος των Τεχνιτών Οπτικών Συστημάτων (Τεχνητή Όραση)
 • Προγραμματίσουν την Τεχνιτή Όραση (AV)